687 146 166

Aviso Legal

 • Denominación social: ANDRES DACOSTA MARTINEZ
 • Nome comercial: ANDRES DACOSTA MARTINEZ
 • Domicilio Social: BAIXADA A CHOUSA, 28 36993 COMBARRO POIO
 • NIF: 77405219F
 • Teléfono: 687 146 166
 • e-Mail: andres@mais.gal
 • Nome de dominio: www.mais.gal

Obxecto

O prestador, responsable do sitio web, pon este documento a disposición dos usuarios cos que este pretende dar cumprimento ás obrigas establecidas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade de Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web ao respecto cales son as condicións de uso do sitio web.

Calquera persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose co cumprimento e cumprimento cumprimento estrito do establecido aquí, así como de calquera outra disposición legal que resulte de aplicación.

O prestador resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que poida aparecer no sitio web, sen que exista a obriga de comunicar ou informar aos usuarios das devanditas obrigas, é dicir como suficiente coa publicación na páxina web do provedor.

RESPONSABILIDADE

O prestador queda exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada na súa páxina web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do provedor pode utilizar cookies (pequenos ficheiros de información que o servidor envía ao ordenador do usuario. que accede á páxina) para realizar determinadas funcións que se consideran imprescindibles para a correcta funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web son, en todo caso, temporais con coa única finalidade de facer máis eficiente a súa posterior transmisión e desaparecer ao final da sesión do usuario. En ningún caso As cookies serán utilizadas para recoller información persoal.

Desde o sitio web do cliente, é posible ser redirixido a contido en sitios web de terceiros. Xa que o provedor non pode controlar sempre dos contidos introducidos por terceiros nos seus sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto diso contidos. En todo caso, o prestador declara que procederá á retirada inmediata de calquera contido que poida contravenir lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dita sitio web, informando ás autoridades competentes do contido en cuestión.

O provedor non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, nos foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contido de de forma independente no sitio web do provedor. Non obstante, e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, O provedor ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando activamente no Retirada ou, se é o caso, bloqueo de todo contido que poida afectar ou contravenir a lexislación nacional, ou dereito internacional, dereitos de terceiros ou moral e orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web calquera contido que poida ser susceptible a esta clasificación, notifícalo inmediatamente ao administrador do sitio Web.

Este sitio web foi revisado e probouse para funcionar correctamente. En principio, pódese garantir o correcto funcionamento Os 365 días do ano, as 24 horas do día. Non obstante, o provedor non descarta a posibilidade de que se produzan certos erros de programación, ou que se produzan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias análogas que fagan acceder ao Páxina web.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

ANDRES DACOSTA MARTINEZ, titular do portal www.mais.gal, informa aos seus usuarios, en diante o "portal", que ANDRES DACOSTA MARTINEZ é responsable dos tratamentos que se realicen a través deste portal, salvo indicación en contrario no tratamento de que se trate. ANDRES DACOSTA MARTINEZ respecta a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, a privacidade dos usuarios e a segredo e seguridade dos datos persoais, de conformidade co disposto na lexislación aplicable en materia de protección de datos, en concreto, o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, polo que se adoptan as medidas técnicos e organizativos necesarios para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo de datos persoais. sempre, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos e os riscos aos que están expostos.

En concreto, infórmase aos usuarios do portal de que os seus datos persoais só poderán obterse para o seu tratamento. cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e os fins específicos, explícitos e lexítimos. para os que se obtiveron.

Cando se recollan datos persoais a través do portal, o usuario será previamente informado, de forma clara e inequívoca, dos seguintes puntos:

 • Existencia de tratamento de datos persoais.
 • a identidade e os datos de contacto do responsable do tratamento dos datos persoais obtidos.
 • os datos de contacto do Delegado de Protección de Datos, se é o caso;
 • os fins do tratamento aos que se destinan os datos persoais e a base legal do tratamento;
 • os destinatarios ou categorías de destinatarios dos datos persoais, se é o caso.
 • Se é o caso, a intención da persoa responsable da transferencia de datos persoais a un terceiro país;
 • O período ou criterios para a conservación da información;
 • A existencia do dereito a solicitar ao responsable do tratamento o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, e a súa rectificación ou supresión, ou a limitación do seu tratamento, o dereito á portabilidade dos datos ou a opoñerse ao tratamento. Así mesmo, a forma de exercer os citados dereitos.
 • Cando o tratamento se basee no consentimento do interesado, a existencia do dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada; Si o tratamento non se basea no consentimento, o seu dereito a exercer oposición ao tratamento.
 • O dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control;
 • A existencia, se é o caso, de decisións automatizadas, incluíndo a elaboración de perfiles e o exercicio de dereitos asociado a tal tratamento.

En particular, cando se recollan datos de nenos, o tratamento só se considerará lícito se o consentimento foi dado ou autorizado polo titular da patria potestade ou da tutela do menor.

O usuario será o único responsable de cubrir os formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados.

Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para o cumprimento das obrigas legais. Os datos solicitados son necesarios, polo que se non os facilita non será posible a prestación do servizo requirido. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Tes dereito a obter confirmación sobre se ANDRES DACOSTA MARTINEZ está a tratar os teus datos persoais, polo que tes dereito a acceder aos teus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios, coa limitación da súa tratamento. , ou para opoñerse ao tratamento, así como o dereito á portabilidade dos datos.

Tes dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control (Axencia Española de Protección de Datos www.aepd.es)

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo pero non limitado á súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou, se é o caso, dispoñen de licenza ou autorización expresa de parte dos autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos correspondentes rexistros públicos.

Independentemente da finalidade para a que fosen destinadas, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso a autorización previa por escrito do prestador. Calquera uso non autorizado previamente polo prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos alleos ao prestador e que poidan aparecer no sitio web pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos os responsables de calquera posible controversia que puidese suscitar respecto deles. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa destes.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, a súa mera mención ou aparición no sitio web non implica a existencia de ningún dereito ou responsabilidade do prestador sobre os mesmos, nin implica a súa aprobación, patrocinio ou recomendación por parte de o mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre o contido da páxina web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico: andres@mais.gal

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con este sitio web ou coas actividades que nel se desenvolvan, aplicarase a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para resolver todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Pontevedra.